İSGÇevre

MEVZUATIN ESKİ VE YENİ HALLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI

 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
DEĞİŞEN METİNLER                 KALKAN METİNLER                 YENİ GİREN METİNLER
29.04.2009 tarihli R.G. İlk Yayın
Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar
Hakkında Yönetmelik
 (31.12.2011 tarihli Son Revizyon dahil)
14.09.2012 tarih ve 28411 sayılı R.G. Revizyon
Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisansı e-Başvurusu,
Değerlendirilmesi ve Verilmesi
Madde 8- Geçici faaliyet belgesi verilmesi
 (4) Geçici faaliyet belgesi iptal edilen veya geçici faaliyet belgesinin süresi içerisinde Çevre izni veya Çevre İzin ve Lisansını alamayan işletmeler 6 ay süresince tekrar müracaatta bulunamaz. Geçici faaliyet belgesi veya Çevre izin veya Çevre İzin ve Lisansı belgesi olmaksızın faaliyette bulunan işletmeler hakkında Çevre Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
 
 
 
 
(4) Geçici faaliyet belgesi iptal edilen veya geçici faaliyet belgesinin süresi  içerisinde çevre izni veya çevre izin ve lisansını alamayan işletmeler; bir defaya mahsus olmak üzere, başvuruda bulunulan her bir çevre izin ve/veya lisans konusu için 16 ncı madde uyarınca belirlenen belge bedeli kadar ödeme yaparak tekrar müracaatta bulunur. Bu işletmeler için izin süreci yeniden başlatılır ve işletme kendi adına yeni geçici faaliyet belgesi düzenlenene kadar faaliyette bulunamaz. Bu süre sonunda da çevre izni veya çevre izin ve lisansını alamayan işletmeler üç ay süresince tekrar müracaatta bulunamaz. Geçici faaliyet belgesi veya çevre izin veya çevre izin ve lisansı belgesi olmaksızın faaliyette bulunan işletmeler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırımlar uygulanır.